مشاوره در پروژه ها

باز کردن | بستن

پروژه های ساختمانی به دلیل اهمیت منحصر به فرد خود از جنبه های مختلف از جمله؛ پرهزینه بودن ، تخصصی بودن کار و نیاز به برون سپاری از اهمیت خاصی برخوردار هستند. در این پروژه ها با توجه به اینکه روند تکمیل و پیشرفت پروژه ها و نظارت بر حسن انجــــام کار پیمانکــاران توسط نیروهای بومی سازمان که عهده دار وظایف خــــاص خود هستند، امکـــان پذیر نمی باشد و از سویی تجدید عملیات فنی جهت رفع کمبودهــا و نـارسایی هـــای پروژه در انتهای کـــار مستلزم پرداخت هزینه های سنگین است. در اینجاست که نقش برخورداری از مشاور مجرب، نظارت و حساسیت وظایف ناظر بیش از پیش آشکار می شود. ناظر از سویی به عنوان امین و نماینده کارفرما بر روند اجرای پروژه و فعالیت های پیمانکار نظارت داشته و از سوی دیگر شئونات حرفه ای وی ایجاب می نماید تا به هنگام لزوم از منافع کارفرما و پیمانکار به طور یکسان در جهت کاملتر شدن پروژه حمایت نماید.

 

روشن است که نظارت به عنوان یکی از عوامل موفقیت در پروژه های ساختمانی محسوب می شود. اما به نظر می رسد هر نوع نظارتی قادر به تضمین چنین موفقیتی نباشد. نظارت ، زمانی کارا و اثر بخش خواهد بود که ناظرین آن از توانمندی ها و تجربیات مفیدی در عرصه فنی و مهندسی برخوردار باشند. شرکت پرسان صنعت آریا  با  بهره گیری از کارشناسان کار آزموده و توانمند در دفتر تخصصی خود به عنوان یکی از قوی ترین ارائه دهندگان سیستم های پیشرفته بازشومخصوص نما وهمچنین درب و پنجره با تأکید بر کیفیت خدمات مشاوره و نظارت ، افتخار ارایه خدمات وسیعی در عرصه ساخت و ساز پروژه های ساختمانی را دارد .