سیلندر و دستگیره های الکترونیکی (BKS/Gu) 
مدل ixalo
پرسان صنعت آریا نماینده انحصاری یراق آلات آلومینیوم(GU) آلمان
تلفن تماس:5-02188679304 ، 02188850457
تلگرام:9011970487
gu.parsansanat.com#gu#dooraccessories#hardware#lift_slide#luxury #پرسان_صنعت#پنجره #آلومینیومی#لیفت_اسلاید#پرسان_صنعت_آریا#یراق
#لولا #یراق_آلات

سیلندر و دستگیره های الکترونیکی (BKS/Gu) مدل ixalo پرسان صنعت آریا نماینده انحصاری یراق آلات آلومینیوم(GU) آلمان تلفن تماس:5-02188679304 ، 02188850457 تلگرام:9011970487 gu.parsansanat.com#gu#dooraccessories#hardware#lift_slide#luxury #پرسان_صنعت#پنجره #آلومینیومی#لیفت_اسلاید#پرسان_صنعت_آریا#یراق #لولا #یراق_آلات

Posted on Posted in Uncategorized

سیلندر و دستگیره های الکترونیکی (BKS/Gu)
مدل ixalo
پرسان صنعت آریا نماینده انحصاری یراق آلات آلومینیوم(GU) آلمان
تلفن تماس:5-02188679304 ، 02188850457
تلگرام:9011970487
gu.parsansanat.com#gu#dooraccessories#hardware#lift_slide#luxury #پرسان_صنعت#پنجره #آلومینیومی#لیفت_اسلاید#پرسان_صنعت_آریا#یراق
#لولا #یراق_آلات

یراق آلات دربهای ضد سرقت با قابلیت اتصال به سیستمهای هوشمند
پرسان صنعت آریا نماینده رسمی یراق آلات GU 
تلفن تماس:5-02188679304 ، 02188850457
تلگرام:9011970487
gu.parsansanat.com#electric_drive#gu#dooraccessories#hardware#lift_slide#luxury #پرسان_صنعت#پنجره #آلومینیومی#لیفت_اسلاید#پرسان_صنعت_آریا#یراق
#قفل #یراق_آلات

یراق آلات دربهای ضد سرقت با قابلیت اتصال به سیستمهای هوشمند پرسان صنعت آریا نماینده رسمی یراق آلات GU تلفن تماس:5-02188679304 ، 02188850457 تلگرام:9011970487 gu.parsansanat.com#electric_drive#gu#dooraccessories#hardware#lift_slide#luxury #پرسان_صنعت#پنجره #آلومینیومی#لیفت_اسلاید#پرسان_صنعت_آریا#یراق #قفل #یراق_آلات

Posted on Posted in Uncategorized

یراق آلات دربهای ضد سرقت با قابلیت اتصال به سیستمهای هوشمند
پرسان صنعت آریا نماینده رسمی یراق آلات GU
تلفن تماس:5-02188679304 ، 02188850457
تلگرام:9011970487
gu.parsansanat.com#electric_drive#gu#dooraccessories#hardware#lift_slide#luxury #پرسان_صنعت#پنجره #آلومینیومی#لیفت_اسلاید#پرسان_صنعت_آریا#یراق
#قفل #یراق_آلات